ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI


O Panu Bogu

1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy.

2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem?

Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie ma ciała.

3. Jak nazywamy Boga w trzech Osobach?

Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Świętą.

4. Czy Pan Bóg zawsze był i zawsze będzie?

Pan Bóg był zawsze, jest i będzie zawsze, i dlatego Pana Boga nazywamy wiecznym.

5. Dlaczego Pana Boga nazywamy wszechwiedzącym?

Bo Pan Bóg wszystko wie i zna nawet nasze myśli i chęci.

6. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, bo uczynił wszystkie rzeczy z niczego.

7. Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym?

Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym, bo kocha wszystkich ludzi jako swoje dzieci i troszczy się o

wszystkie stworzenia swoje.

8. Dlaczego Pana Boga nazywamy sprawiedliwym?

Bo Pan Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze.

9. Dlaczego Pana Boga nazywamy miłosiernym?

Bo Pan Bóg chętnie przebacza, gdy żałujemy za grzechy.

 

O Aniołach

10. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

11. Na co Pan Bóg stworzył aniołów?

Pan Bóg stworzył aniołów, aby Pana Boga chwalili, ludziom do zbawienia pomagali i cieszyli się szczęściem

w niebie.

12. Jak nazywamy aniołów, którzy nam pomagają?

Aniołów, którzy nam pomagają, nazywamy Aniołami Stróżami.

13. Czy wszyscy aniołowie zostali posłuszni Panu Bogu?

Niektórzy aniołowie zbuntowali się i nie chcieli służyć Panu Bogu.

14. Jak Pan Bóg ukarał zbuntowanych aniołów?

Zbuntowanych aniołów Pan Bóg strącił do piekła, gdzie nie mogą oglądać Go i cierpią wieczne męki.

15. Jak nazywamy zbuntowanych aniołów?

Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami, złymi duchami albo diabłami.

16. Co czynią złe duchy?

Złe duchy kuszą ludzi, aby nie słuchali Pana Boga.

 

O człowieku

17. Skąd się wziął człowiek?

Człowieka stworzył Pan Bóg.

18. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest to stworzenie Boże, które posiada ciało i duszę nieśmiertelną.

19. Do kogo jest podobna dusza ludzka?

Dusza ludzka podobna jest do Pana Boga, bo jest duchem, ma rozum i wolną wolę i nigdy nie umiera.

20. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby człowiek Pana Boga kochał, pełnił Jego wolę i żył wiecznie, szczęśliwie

we wspólnocie z Nim.

21. Dlaczego pierwsi ludzie byli szczęśliwi?

Pierwsi ludzie byli bardzo szczęśliwi, bo byli miłymi dziećmi Bożymi, praca nie była dla nich ciężarem, nie

chorowali i mieli nie umierać.

 

O grzechu pierworodnym

22. Czego wymagał Pan Bóg od pierwszych ludzi?

Pan Bóg wymagał, aby pierwsi ludzie kochali Go i byli Mu posłuszni.

23. Jak nazywa się nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem pierworodnym.

24. Jak Pan Bóg ukarał pierwszych ludzi za ich grzech?

Pan Bóg pozbawił ich łaski uświęcającej i prawa do nieba; przestali być dziećmi Bożymi. Pan Bóg

zapowiedział, że za karę będą musieli ciężko pracować, chorować i umierać, i usunął ich z raju.

25. Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

Od grzechu pierworodnego była wolna tylko Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją Niepokalanie

Poczętą.

 

O rzeczach ostatecznych

26. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to rozłączenie duszy i ciała.

27. Co się dzieje z duszą po śmierci człowieka?

Po śmierci człowieka dusza staje na sąd Boży.

28. Dokąd idzie dusza po sądzie?

Po sądzie Bożym czeka duszę albo nagroda w niebie, bezpośrednio lub po oczyszczeniu w czyśćcu, albo

wieczna kara w piekle.

29. Jaka jest nagroda w niebie?

Dusze w niebie są szczęśliwe, bo oglądają Pana Boga, są razem z Panem Jezusem, Najświętszą Maryją

Panną, aniołami i świętymi.

30. Jaką karę ponoszą potępieni w piekle?

Potępieni w piekle nie oglądają Pana Boga i cierpią wieczne męki.

31. C0 się dzieje z duszą w czyśćcu?

Dusza w czyśćcu przez jakiś czas cierpi dotkliwe męki, a potem idzie do nieba.

32. Kiedy ciało otrzyma nagrodę albo karę wieczną?

Na końcu świata wszyscy ludzie zmartwychwstaną na Sąd Ostateczny. Wtedy również ciało człowieka

otrzyma nagrodę albo karę wieczną.

Święta

Piątek, II Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męcz.

Sonda