ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI

 

O Panu Bogu

1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi i nasz najlepszy Ojciec.

2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem?

Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie ma ciała.

3. Jak nazywamy Boga w trzech Osobach?

Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Świętą.

4. Czy Pan Bóg zawsze był i zawsze będzie?

Pan Bóg zawsze był, jest i zawsze będzie, dlatego Pana Boga nazywamy wiecznym.

5. Dlaczego Pana Boga nazywamy wszechwiedzącym?

Bo Pan Bóg wszystko wie i zna nawet nasze myśli i chęci.

6. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, bo uczynił wszystkie rzeczy z niczego.

7. Dlaczego Pana Boga nazywamy najlepszym Ojcem?

Pana Boga nazywamy najlepszym Ojcem, bo kocha wszystkich ludzi jako swoje dzieci i troszczy się o

wszystkie swoje stworzenia.

8. Dlaczego Pana Boga nazywamy sprawiedliwym?

Bo Pan Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze.

9. Dlaczego Pana Boga nazywamy miłosiernym?

Bo Pan Bóg chętnie przebacza, gdy żałujemy za grzechy.

 

O Aniołach

10. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

11. Na co Pan Bóg stworzył aniołów?

Pan Bóg stworzył aniołów, aby Pana Boga chwalili, pomagali ludziom do zbawienia i cieszyli się szczęściem w niebie.

12. Jak nazywamy aniołów, którzy nam pomagają?

Aniołów, którzy nam pomagają, nazywamy Aniołami Stróżami.

13. Czy wszyscy aniołowie zostali posłuszni Panu Bogu?

Niektórzy aniołowie zbuntowali się i nie chcieli służyć Panu Bogu.

14. Jak Pan Bóg ukarał zbuntowanych aniołów?

Zbuntowanych aniołów Pan Bóg strącił do piekła, gdzie nie mogą oglądać Go i cierpią wieczne męki.

15. Jak nazywamy zbuntowanych aniołów?

Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami, złymi duchami albo diabłami.

16. Co czynią złe duchy?

Złe duchy kuszą ludzi, aby nie słuchali Pana Boga.

 

O człowieku

17. Skąd się wziął człowiek?

Człowieka stworzył Pan Bóg.

18. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest to stworzenie Boże, które posiada ciało i duszę nieśmiertelną.

19. Do kogo jest podobna dusza ludzka?

Dusza ludzka podobna jest do Pana Boga, bo jest duchem, ma rozum i wolną wolę i nigdy nie umiera.

20. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby człowiek Pana Boga kochał, pełnił Jego wolę i żył wiecznie, szczęśliwie we wspólnocie z Nim.

21. Dlaczego pierwsi ludzie byli szczęśliwi?

Pierwsi ludzie byli bardzo szczęśliwi, bo byli miłymi dziećmi Bożymi, praca nie była dla nich ciężarem, nie chorowali i mieli nie umierać.

 

O grzechu pierworodnym

22. Czego wymagał Pan Bóg od pierwszych ludzi?

Pan Bóg wymagał, aby pierwsi ludzie kochali Go i byli Mu posłuszni.

23. Jak nazywa się nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem pierworodnym.

24. Jak Pan Bóg ukarał pierwszych ludzi za ich grzech?

Pan Bóg pozbawił ich łaski uświęcającej i prawa do nieba; przestali być dziećmi Bożymi. Pan Bóg zapowiedział, że za karę będą musieli ciężko pracować, chorować i umierać, i usunął ich z raju.

25. Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

Od grzechu pierworodnego była wolna tylko Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją Niepokalanie Poczętą.

 

O rzeczach ostatecznych

26. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to rozłączenie duszy i ciała.

27. Co się dzieje z duszą po śmierci człowieka?

Po śmierci człowieka dusza staje na sąd Boży.

28. Dokąd idzie dusza po sądzie?

Po sądzie Bożym czeka duszę albo nagroda w niebie, bezpośrednio lub po oczyszczeniu w czyśćcu, albo wieczna kara w piekle.

29. Jaka jest nagroda w niebie?

Dusze w niebie są szczęśliwe, bo oglądają Pana Boga, są razem z Panem Jezusem, Najświętszą Maryją Panną, aniołami i świętymi.

30. Jaką karę ponoszą potępieni w piekle?

Potępieni w piekle nie oglądają Pana Boga i cierpią wieczne męki.

31. Co się dzieje z duszą w czyśćcu?

Dusza w czyśćcu przez jakiś czas cierpi dotkliwe męki, a potem idzie do nieba.

32. Kiedy ciało otrzyma nagrodę albo karę wieczną?

Na końcu świata wszyscy ludzie zmartwychwstaną na Sąd Ostateczny. Wtedy również ciało człowieka otrzyma nagrodę albo karę wieczną.

 

O przykazaniach Bożych i kościelnych

 33.Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie wiedzieli, jak mają postępować?
Pan Bóg dał ludziom przykazania. Jest ich dziesięć.

48.Które są najważniejsze przykazania Boże?
Najważniejszymi przykazaniami Bożymi są przykazania miłości:
1. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, 

z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,
2. A bliźniego swego jak siebie samego.

49.Jakie są jeszcze przykazania, które każdy katolik zachować powinien?


Przykazania kościelne.

 50.Kto Kościołowi dał władzę ustanawiania przykazań?
Sam Pan Jezus.

 51.Ile jest przykazań kościelnych?
Przykazań kościelnych jest pięć:

1.W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć 

i powstrzymać się od prac niekoniecznych;

2.Przynajmniej raz w roku spowiadać się;
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć;

4.Posty nakazane zachowywać;

5.Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

O grzechu

52.Co to jest grzech?
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

 53.Czy wszystkie grzechy są jednakowe?
Nie wszystkie grzechy są jednakowe; jedne są ciężkie, czyli śmiertelne, inne są lekkie, czyli powszednie.

 54.Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?
Gdy świadomie i dobrowolnie nie zachowuje przykazań w ważnej rzeczy.

 55.Jakie są skutki grzechu śmiertelnego?
Przez grzech śmiertelny człowiek obraża Pana Boga, zrywa z Nim przyjaźń, krzywdzi braci, pozbawia się łaski uświęcającej i prawa do nieba, zasługuje na kary tu na ziemi i potępienie wieczne.

 

O Panu Jezusie

 56.Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

57.W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus?
Pan Jezus zbawił nas przez mękę i śmierć swoją na krzyżu.

 58.Kto jest Ojcem Pana Jezusa?
Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec.

 59.Kto jest Matką Pana Jezusa?
Matką Pana Jezusa jest Najświętsza Maryja Panna.

 60.Kim był święty Józef?
Święty Józef był Opiekunem Pana Jezusa.

61.Dlaczego Matka Boża nazywa się Najświętsza?
Matka Boża nazywa się Najświętsza, bo nie miała żadnego grzechu i była pełna łaski Bożej.

62.Dlaczego Matkę Bożą nazywamy Niepokalanie Poczętą?
Matka Boża nazywa się Niepokalanie Poczętą, bo wolna była od grzechu pierworodnego i była pełna łaski Bożej.

 

O łasce Bożej

63.Czego potrzebuje człowiek, aby mógł osiągnąć niebo?
Człowiek, aby mógł osiągnąć niebo, potrzebuje pomocy laski Bożej.

 64.Kto wysłużył nam łaskę Bożą?
Łaskę Bożą wysłużył nam Zbawiciel świata, Jezus Chrystus.

65.Jakie są rodzaje łaski Bożej?
Łaska Boża jest uświęcająca i uczynkowa.

 66.Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone, 

czyni dziećmi Bożymi i daje prawo do nieba.

67.Kiedy po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcająca?
Po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcającą na chrzcie świętym.

68.Kiedy traci człowiek łaskę uświęcającą?
Łaskę uświęcającą traci człowiek, gdy popełnia grzech ciężki.

 69.Przez co możemy odzyskać utraconą łaskę uświęcającą?
Utraconą laskę uświęcającą możemy odzyskać przez sakrament pokuty.

 70.Co to jest łaska uczynkowa?
Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.


 

O sakramentach świętych

71.Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam życie Boże.

 72.Co sprawiają sakramenty święte w nas?
Przez sakramenty święte Pan Jezus łączy się z nami, udziela nam życia Bożego i daje swoje łaski.

 73.Ile jest sakramentów świętych ?
Sakramentów świętych jest siedem:
1. chrzest, 2. bierzmowanie, 3. Eucharystia, czyli Najświętszy Sakrament, 4. pokuta, 

5. namaszczenie chorych, 6. kapłaństwo, 7. małżeństwo.

 

74.Które sakramenty można przyjmować tylko raz w życiu?
Chrzest, bierzmowanie i sakrament święceń.

O chrzcie świętym

 75.Co to jest chrzest święty?
Chrzest święty jest bramą sakramentów; jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, w którym Pan Jezus uwalnia nas od grzechu pierworodnego i innych grzechów, jednoczy nas z Sobą, daje nam życie Boże i włącza nas do Kościoła świętego.

 76.Kto może chrzcić?
Chrztu świętego udziela zazwyczaj kapłan lub diakon, a w nagłym wypadku może udzielić go każdy człowiek.

 O sakramencie pokuty

 77.Co to jest pokuta?
Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Jezusa odpuszcza nam grzechy.

 78.Jakie warunki trzeba wypełnić, aby przyjąć sakrament pokuty godnie i z pożytkiem dla duszy?
Żeby Pan Jezus odpuścił nam grzechy w sakramencie pokuty trzeba: zrobić rachunek sumienia, żałować za grzechy, zrobić mocne postanowienie poprawy, szczerze się wyspowiadać i zadośćuczynić (wynagrodzić) Panu Bogu i ludziom.

 79.Co to jest rachunek sumienia?
Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie swoich grzechów.

 80.Co to jest żal za grzechy?
Żal za grzechy jest to smutek z powodu popełnionych grzechów. Trzeba żałować za grzechy, 

gdyż przez nie obraziliśmy Pana Boga.

 

81.Co trzeba uczynić po obudzeniu żalu za grzechy?
Po przeproszeniu Pana Boga za grzechy trzeba mocno postanowić więcej nie grzeszyć 

i unikać okazji do grzechu.

 

82.Co to jest spowiedź?
Spowiedź jest to wyznanie wszystkich swoich grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

 83.Jaka powinna być spowiedź?
Spowiedź powinna być szczera i całkowita, to znaczy, że na spowiedzi trzeba wyznać wszystkie swoje grzechy.

 84.Co się dzieje w duszy przez spowiedź dobrze odbytą?
W spowiedzi dobrze odbytej Pan Jezus odpuszcza grzechy i karę wieczną, przywraca laskę uświęcającą i daje laski uczynkowe do zachowania przykazań.

 85.Co to jest zadośćuczynienie?
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu jest to wypełnienie wyznaczonej przez kapłana pokuty oraz wynagrodzenie krzywd wyrządzonych ludziom.

 O sakramencie Eucharystii

 86.Co to jest Najświętsza Eucharystia?
Najświętsza Eucharystia jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa 

pod postaciami chleba i wina.

 

87.Jakie sakramenty święte ustanowił Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy?
Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Eucharystię oraz sakrament święceń.

 88.Co czyni Pan Jezus w ofierze Mszy świętej?
We Mszy świętej Pan Jezus ofiaruje się za nas i z nami Ojcu Niebieskiemu 

oraz karmi nas swoim Ciałem.

 

89.Co. to jest Msza święta?
Msza święta jest powtórzeniem w sposób niekrwawy Ofiary Pana Jezusa na krzyżu.

 90.Co to jest Komunia święta?
Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu czyli spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina nazywamy Komunią świętą. We Mszy świętej kapłan i wierni przyjmują Komunię świętą.

 91.Co sprawia w nas Komunia święta?
Komunia święta jednoczy nas z Panem Jezusem i z ludźmi w jedną rodzinę dzieci Bożych, wzmacnia miłość, pomnaża łaskę uświęcającą i daje łaski uczynkowe.

 92.Kto może przyjmować Komunię świętą?
Każdy, kto chce zjednoczyć się z Panem Jezusem i nie ma na duszy grzechu śmiertelnego.

 O Kościele świętym

93.Skąd wiemy o tym wszystkim, czego uczymy się o Panu Bogu?
Sam Pan Bóg objawił to ludziom.

 94.Komu polecił Pan Jezus nauczać tego, co Pan Bóg objawił ludziom?
Pan Jezus polecił Apostołom i ich następcom nauczać ludzi tego, co Pan Bóg objawił.

 95.Którego Apostoła wybrał Pan Jezus jako swego zastępcę?
Pan Jezus wybrał św. Piotra jako swego zastępcę.

 

96.Kto jest następcą św. Piotra?
Następcą św. Piotra jest Biskup Rzymu, czyli Papież, Ojciec Święty.

 97.Kto jest następcą Apostołów?
Następcami Apostołów są biskupi.

 98.Kto pomaga biskupom w nauczaniu tego, co Pan Bóg objawił?
W nauczaniu tego, co Pan Jezus objawił, pomagają biskupom kapłani, czyli księża oraz diakoni.

 99.Kto stanowi Kościół święty?
Kościół święty stanowią: papież, biskupi, kapłani, diakoni i wierni. 

Wszyscy ludzie odkupieni przez Chrystusa stanowią Lud Boży.

 

100.Jakie są główne obowiązki katolika?
1. Wierzyć w to wszystko, co Pan Bóg objawił, a Kościół naucza,
2. wypełniać przykazania Boże i kościelne,
3. przyjmować sakramenty święte,
4. modlić się i pełnić dobre uczynki.

 

 

 

 

 

 

Święta

Sobota, VII Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Jana I, papieża i męcz.

Sonda