Prośba o błogosławieństwo - Filip R., Roksana K.

 

Kochani Rodzice!

To wy po raz pierwszy przynieśliście nas do kościoła

I dzięki wam przyjęliśmy sakrament chrztu świętego.

Dzisiaj, w tym szczególnym dla nas dniu,

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej

I przyjęciem po raz pierwszy Pana Jezusa do naszych serc,

Prosimy was o błogosławieństwo.

 

Błogosław mnie Mamo,

Błogosław mnie Tato dłońmi swoimi,

Gdy dziś Chrystusa do serca mam przyjąć wspólnie z innymi.

Na świętą chwilę, w radość czy udręce

Niech nas błogosławią Rodziców ręce.

 

 

Pierwsze czytanie - Radosław Sz.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

 

Oto słowo Boże.

 

 

Psalm - Hanna J., Roksana K., Hanna S.

 

Pan wśród radości wstępuje do nieba

 

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

bo Pan Najwyższy i straszliwy, *

jest wielkim Królem nad całą ziemią.

 

Pan wśród radości wstępuje do nieba

 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

 

Pan wśród radości wstępuje do nieba

 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *

hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami, *

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

 

Pan wśród radości wstępuje do nieba

 

 

Drugie czytanie – Milena S.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

 

Bracia:

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

 

Oto Słowo Boże.

 

 

Modlitwa powszechna - Maja G., Nikola Sz., Grzegorz W.

 

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby karmił wszystkich chrześcijan słowem Bożym i chlebem Eucharystycznym, który daje życie wieczne. Ciebie prosimy....

 

2. Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas przez posługę Ojca Świętego, biskupów i kapłanów. Błogosław im w tym Roku Kapłańskim w codziennej pracy, umacniaj darami Ducha Świętego i prowadź drogą świętości. Ciebie prosimy...

 

3. Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństwo, krewnych i przyjaciół, aby cieszyli się darem głębokiej wiary, zdrowiem, pokojem serca i radością życia. Ciebie prosimy..

 

4. Módlmy się za dzieci przystępujące dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej, aby Eucharystia złączyła ich serca trwałą przyjaźnią z Chrystusem. Ciebie prosimy...

 

5. Módlmy się za katechetów, wychowawców i nauczycieli, aby słowem i świadectwem życia dawali przykład umiłowania prawdy, dobra i piękna. Ciebie prosimy....

 

6. Módlmy się za ludzi ubogich i potrzebujących, aby od bliźnich doznali miłosierdzia i prawdziwej pomocy. Ciebie prosimy....

 

8. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem Bożym i Eucharystią z ufnością szli przez życie. Ciebie prosimy....

 

 

Komentarz do darów – Julia P.

 

 Na wzór pierwszych chrześcijan, na odświętnym ołtarzu składamy dary: 

Przynosimy chleb eucharystyczny i wino. Dary te za chwilę staną się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa.

Panie, wraz z tymi darami powierzamy Ci całe nasze życie, chcemy razem z Twoim Synem stać się darem dla Ciebie –naszego najlepszego Ojca.

Przynosimy świecę jako symbol wiary, którą otrzymaliśmy w dniu chrztu świętego.

Przynosimy dar ołtarza. Panie przyjmij ten dar na potrzeby naszej parafii. Spraw, aby w naszej wspólnocie nie zabrakło ludzi o dobrym sercu.

Teraz my, przez częste spotkania z Twoim Synem Jezusem Chrystusem w Eucharystii, pragniemy ją rozwijać i umacniać dla dobra całego Kościoła.

 

 

Po Baranku Boży... - Radosław Sz.

 

Nadszedł już teraz ten moment szczęśliwy

Do serc naszych przyjdzie Pan Jezus żywy

Bóg pod postacią Chleba Białego

Z radością przyjdzie do serca naszego.

Gorąco witamy Cię, Zbawco Drogi,

Przychodzisz z nieba w te ziemskie progi,

By dusze nasze nakarmić Chlebem,

A nasze serca uczynić niebem.

Na zawsze mieszkaj w duszach naszych Panie,

A nasza wdzięczność niech nie ustanie!

 

 

Podziękowanie Panu Jezusowi - Nikola Sz.

 

Panie Jezu:

Szczęście, radość wielką me serduszko czuje,

bo dziś po raz pierwszy,

Jezus w nim króluje.

Ty wstąpiłeś w serce moje,

więc na zawsze zostań w nim.

Ja Ci daję serce swoje,

chcę być Przyjacielem Twym.

Proszę – pomóż mi przez życie,

razem z Tobą Jezu iść.

Ja w Twym sercu pragnę zostać,

ja w Nim zawsze pragnę być.

Poprzez cały dzień dzisiejszy,

uśmiechnięty, wszelkiej chwały najgodniejszy,

bądź po trzykroć pochwalony!

 

 

Podziękowanie Rodzicom: - Grzegorz W.

 

Dziękujemy wam rodzice Kochani i mili,

Żeście się dla nas tak natrudzili.

Za skarb naszej wiary, za gorące serce,

Za codzienną troskę i strudzone ręce.

Dziękuję Ci Mamo, dziękuję Ci Tato.

Pewnie mnie spytacie: me dziecko, a za co?

To za świętą wiarę, rodzice kochani,

I za miłość Waszą, trud i wychowanie.

To Sam Zbawiciel świata zamieszkał już z nami,

i będziemy bezpieczni pod Jego skrzydłami.

Mamo!

Pragnę by Jezus życie Ci osłodził,

a Twój trud poniesiony stokrotnie nagrodził.

Tatusiu kochany!

Ty troszczysz się o mnie.

Za Twój trud i pracę dziękuję ogromnie.

Modlę się za ciebie,

by dobry Bóg w niebie.

W każdym dniu Twego życia błogosławił Ciebie.

 

 

Podziękowanie babciom i dziadkom -  Mateusz M.

 

Naszym kochanym babciom i dziadkom,

co nam dopomogli,

przeżywać szczęście dnia dzisiejszego,

niech Dobry Jezus łaską wynagrodzi,

a my im dziękujemy z serca całego.

 

 

Podziękowanie Rodzicom chrzestnym – Dominik S.

 

Drodzy Rodzice chrzestni!

Wy również macie udział w naszej radości.

Przed kilku laty przynieśliście nas do chrztu świętego.

Pan Jezus wtedy pierwszy raz zagościł w naszej duszy.

Dzisiaj ubogacił nas i nakarmił Swoim Ciałem w Komunii świętej.

Cieszymy się, że w tym ważnym momencie jesteście z nami.

Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni.

 

 

Podziękowanie nauczycielom -  Bartłomiej S.

 

Dziś, gdy Jezus po raz pierwszy

Do serc naszych przyszedł

Chcemy wychowawców naszych

Włączyć w swą modlitwę.

I prosimy z głębi duszy

By was Jezus miał w swej pieczy

Przeciwności wszystkie skruszył

Przyszłość w życiu zabezpieczył.

Za Waszą pracę nad nami

Za wysiłki i zmagania

Dziś składamy za nas wszystkich

Szczere swe podziękowania.

 

 

 Podziękowanie pani organistce - Hanna S.

 

Wdzięczni też jesteśmy pani organistce,

bo organy brzmiały pięknie, uroczyście.

Panią organistkę miej w swojej opiece,

niech śpiewem uwielbia Ciebie na tym świecie.

Za to, że uświetniła naszą Eucharystię,

wspieraj ją codziennie wiekuisty Chryste.

 

 

Podziękowanie Liturgicznej służbie ołtarza i wszystkim Gościom – Filip R.

 

Dziękujemy Liturgicznej służbie ołtarza oraz wszystkim, którzy dopomogli nam przeżywać szczęście dnia dzisiejszego. Ogarnij Jezu wszystkich swoją miłością, obdarz łaskami i błogosław w codziennym życiu. Niech wszyscy czują naszą wdzięczność i niech cieszą się razem z nami

 

 

Podziękowanie kapłanom - Hanna J.

 

Kochani  Kapłani!

Dziękujemy za to, że daliście nam dzisiaj Pana Jezusa w Komunii Świętej.

Cieszymy się, że w tym niezwykłym dla nas dniu byliście przy nas.

Bardzo cenimy sobie waszą troskę o nas i serce,

jakie włożyliście w przygotowanie nas do spotkania z Panem Jezusem w Sakramencie pokuty i Eucharystii.

Obiecujemy naszą gorącą modlitwę w Waszej intencji.

Będziemy prosić dla Was o Boże błogosławieństwo,

o siły potrzebne do radosnej pracy dla Pana Jezusa,

o to, aby przynosiła ona wiele dobra całej naszej parafii.

 

 

Prośba o błogosławieństwo chlebków – Milena S.

 

W sercach naszych gości już Jezus Eucharystyczny.

On zjednoczył nas jeszcze ściślej z Bogiem

Ojcem i z wszystkimi, którzy należą do Kościoła.

Teraz Prosimy o błogosławieństwo chlebków na stół pierwszokomunijny.

Tym chlebem podzielimy się w naszych domach na znak radości i jedności z wszystkimi,

którzy Kochają Pana Jezusa.

 

 

Święta

Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Sonda